Nous formats d’habitatge social

Creiem que cal impulsar nous formats d’habitatge social en combinació públic-privat. Estem convençuts que les persones i famílies en cerca d’un habitatge amb l’assessorament adequat, poden participar en la gestió i la presa de decisions del procés de construcció o rehabilitació de blocs de cases on tenen una participació econòmica.

Aquest tipus de promocions, en conjunció amb iniciatives socials mixtes (habitatge–activitat econòmica local–educació)  afavoriria la conservació del teixit social del barri i l’economia local.

Les formes jurídiques d’aquestes promocions poden ser diverses en funció de les necessitats i característiques de cada projecte i les persones que ho impulsin.  Però, sempre garantint en tots els casos que els habitatges no acabaran formant part del mercat especulatiu d’habitatge, sinó que per contra la seva aparició tendirà a moderar-ho.

Aquestes promocions podrien ser dels tipus:

  • Model cooperatiu en règim de cessió d’ús sobre sòl en règim de superfície, ja sigui de titularitat pública o privada del sòl.
  • ProFundacions que prestin serveis de residència i usos mixts.
  • Lloguer reforçat o propietat temporal catalana.
  • Adquisició a la cooperativa a través del sistema de propietat compartida com alternativa al préstec hipotecari.
  • Masoveria urbana o lloguer a canvi de renda per la recuperació d’espais i rehabilitació integral.

A la zona del 22@, s’ha assumit que a causa d’una normativa limitant, no existeix la possibilitat d’accelerar l’aparició de nous habitatges. Creiem que aquesta afirmació no és exacta i que seria possible la realització d’un gran nombre de noves promocions d’habitatge socials i/o assequibles, en un curt període de temps, tot esperant una futura necessària Modificació del Planejament vigent.