En edificis industrials consolidats, es permet la transformació per a la seva rehabilitació integral amb la finalitat d’instal·lar‐hi nous usos. La MPGM‐22@ estableix que han de ser usos admesos en actuacions de transformació, i en especial, les activitats @ entre les quals s’inclou l’ús ‘Residencial’(1).

Les Normes Urbanístiques Del Pla General Metropolità en el seu Art. 277. defineixen l’Ús residencial com:

 

L’ús que correspon a aquells edificis que es destinen a allotjaments comunitaris, com són residències, asils, llars d’ancians, de matrimonis o de joventut, i a l’allotjament temporal per a transeünts, com a hotels, aparto-hotels, motels i, en general, els del ram d’hostaleria.

És per tant possible, seguint la normativa vigent a l’àrea del 22@ establir l’ús d’allotjaments comunitaris en edificis industrials consolidats.

El Poblenou compta amb desenes d’edificis amb ús d’oficina de diverses plantes. Aquests edificis tenen actualment poc ús com a oficina i moltes vegades més ben ocupat com a habitatge o taller.

El supòsit que ens ocupa en aquesta memòria, es tracta de canviar la destinació de determinats espais industrials en desús, per poder transformar-se en espais d’habitatge col·laboratiu per a col·lectius vulnerables en situació de dependència, -per donar resposta al dret a una vida independent o bé, per a persones joves o majors amb recursos limitats, en un entorn integrat amb unitats residencials assequibles al resident mitjà.

Existeixen desenes d’edificis industrials consolidats, dins de l’àmbit del 22@, en diferents fases de tramitació dels Planes de Modificació Urbana que per la seva estructura edificatòria serien susceptibles d’acollir tipus residencials com els descrits, amb usos mixts de residència, espais compartits, socials i de treball.

 

(1) ‘Art.10. Reutilización de los edificios industriales existentes: Los edificios industriales existentes situados en suelo calificado como clave 22@, fuera de ámbitos de transformación, que resulten disconformes con la MPGM, pueden ser objeto de las actuaciones previstas en el artículo 102 del Decreto LegislativoArtículo 102: Son admitidos los usos contemplados en el artículo 6 de la MPGM para la renovación de las áreas industriales del Poblenou – Distrito de Actividades 22 @ bcn, correspondientes a: Industrial, Oficinas, Residencial, Comercial, Sanitario, Religioso, Cultural, Recreativo, Deportivo y Servicios Urbanísticos, técnicos y medioambientales.