Actuació en clau 22@T – Edificis industrials protegits

Dins la MPGM-22@ s’inclou l’Annex 2, que representa un Catàleg de Patrimoni Industrial del Poblenou; més tard, l’any 2006 s’aprova la Modificació del Pla especial de Patrimoni arquitectònic de Sant Martí i de Patrimoni Industrial de Poblenou, que amplia el catàleg. Als edificis industrials patrimonials inclosos a l’Annex 2, per tal de mantenir els seus valors històrics, artístics o culturals, es permet la seva transformació individualitzada, a través de PMU. La transformació admet la recuperació d’aquests edificis per a implementar habitatges no convencionals, o activitats econòmiques.

Fins al moment, els edificis d’aquest tipus que han estat transformats en habitatge, a causa de les necessitats específiques i el cost que comporta la seva rehabilitació, han acabat per convertir-se en habitatges de luxe. Aquests habitatges són fora de l’abast dels residents amb un nivell adquisitiu mitjà al barri de Poblenou i  contribueix per tant al procés conegut com a gentrificació. La nostra proposta pretén revertir aquesta tendència fent assequibles els habitatges en aquest tipus d’edificis per al resident mitjà del barri, a través de la realització de promocions d’ús mixt, que incloguin l’habitatge social i/o mitjançant la implementació de diferents maneres de tinença. No obstant això, considerem que la dificultat d’introduir-se al mercat per a aquest tipus de promocions col·laboratives i la rellevància social d’aquest tipus d’intervencions en edificis catalogats, fa indispensable el suport i col·laboració de l’Ajuntament per poder dur-la a terme de manera competitiva enfront de les citades promocions de luxe.

Exemple d’Aplicació en edificis en Can Ricart

El recinte Can Ricart, antiga fabrica i actualment preservat com a patrimoni industrial, té 3 naus (dels quals 1 és de propietat municipal) sota la clau 22@T2, que permet l’ús d’ ‘habitatge no convencional”.

Creiem que permetre per aquestes naus l’ús d’habitatge social, en formats d’ autopromoció l’habitatge col·laboratiu o cooperatiu amb suport municipal, permetria l’activació de Can Ricart, i actuaria com a catalitzador de totes els diferents usos que pot acollir en el seu conjunt (habitatge, cultura, formació, tallers, associacionisme, etc…).

Demanem el suport públic amb mesures concretes per a l’impuls d’aquesta iniciativa.